Postdoktor i statsvetenskap med inriktning mot mineralpolitik
Luleå tekniska universitet
Luleå, Sweden
19 dagar sedan

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har för närvarande cirka 200 anställda som forskar och undervisar inom företagsekonomi, innovationsprocesser och entreprenörskap, kvalitetsstyrning och samhällsvetenskap, inklusive statsvetenskap.

Institutionen är organiserad i tre avdelningar. Enheten för statsvetenskap ingår i avdelningen för samhällsvetenskap som, utöver statsvetenskap, även inkluderar ämnena rättsvetenskap, nationalekonomi och historia.

Inom samhällsvetenskapen fokuserar forskning på olika samhällsvetenskaplig aspekter på miljö- och naturresursområdet. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som flervetenskapliga projekt där forskare från statsvetenskap arbetar tillsammans med t.

ex. forskare i nationalekonomi och rättsvetenskap. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk fakultet.

Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en postdoktor för att arbeta inom två projekt med anknytning till mineralutvinning och mineralpolitik.

Det ena projektet, What's in a social license to mine?

 • Indigenous, industry, and government best practices for social innovation , är finansierat av Vinnova, och det andra, New Exploration Technologies (NEXT) ;
 • Social License to Explore , är finansierat av EU, Horizon 2020.

  Ämnesbeskrivning

  Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier.

  Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system.

  Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

  Arbetsuppgifter

  Arbetsuppgifterna för postdoktor befattningen inkluderar :

 • Forskning inom det mineralpolitiska området (minst 80% av heltid).
 • Möjlighet till institutionstjänstgöring, till exempel att undervisa på kandidat-, magister- och doktorandnivå, handleda på kandidat-
 • och magisternivå i statsvetenskap eller att vara biträdande handledare till doktorand (högst motsvarande 20% av heltid).

  Mer specifikt ingår i arbetsuppgifterna att arbeta med och stödja forskargrupperna i de båda projekten. Båda projekten handlar om mineralpolitik, mer specifikt de faktorer som påverkar lokal acceptans, motstånd, konflikter samt gruvföretagens och statens legitimitet.

  Syftet med det Vinnova-finansierade projektet är att utforska institutionernas, urfolksrättigheter och de statliga regelverkens, betydelse för relationerna mellan företag och urfolk.

  I projektet jämförs rutiner för kontakter / samråd / samarbete mellan företag och urfolk i gruvetableringsprocesser i två svenska och tre kanadensiska fall, dvs.

  i två olika institutionella kontexter. NEXT-projektet syftar till att undersöka om / hur teknik och tidiga kontakter / samråd / samarbete, tex.

  under prospekteringsfasen, påverkar relationerna mellan gruvbolag och lokalsamhälle. I båda projekten genomförs jämförande fallstudier baserade på kvalitativ textanalys, semi-

  strukturerade intervjuer och i NEXT-projektet planeras även en enkät som ska analyseras kvantitativt. Projekten bidrar med angelägen kunskap om lokala perspektiv på gruvverksamhet, samt de faktorer som påverkar acceptans, legitimitet och ev.

  konflikt. Särskilt fokus ligger på urfolkens rättigheter. Denna kunskap behövs för att hantera markanvändningskonflikter som berör urfolk / lokalbefolkning, gruvindustri och staten på ett bättre sätt.

  Kvalifikationer

  För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap. I första hand kommer den i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

  De sökande kommer att bedömas och rangordnas enligt sina respektive vetenskapliga meriter, dokumenterade erfarenheter inom den specificerade forskningsprofilen och behörighetskrav.

  För befattningen är den vetenskapliga kompetensen av största betydelse.

  Andra bedömningskriterier är, i prioritetsordning :

 • Kunskap om den svenska och kanadensiska mineralpolitiken samt respektive lands förvaltning, urfolkspolitik och gruvindustri.
 • Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa metoder, som t.ex. jämförande fallstudier, djupintervjuer, textanalys och enkäter.
 • God kännedom om relevanta teoretiska perspektiv / ramverk samt förmåga att skriva uppsatser för vetenskapliga tidskrifter.
 • Kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag i olika nationella kontexter, särskilt i Sverige och Kanada.
 • Förmåga att ta initiativ och arbeta i tvärvetenskapliga och internationella projekt
 • Information

  För ytterligare information är du välkommen att kontakta : Karin Beland Lindahl, biträdande professor statsvetenskap, telefon, 0920-

  49 32 93, e-post karin.beland.lindahl ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, telefon 070-26 82 188, e-post : jerry.blomberg ltu.se.

  Fackliga företrädare : SACO-Daina Dagis, Daina.Dagis ltu.se Telefon : 0920-49 38 80 och OFR- Lars Frisk, Lars.Frisk ltu.se Telefon : 0920-49 17 92.

  Befattningen är på heltid 1 år med möjlighet för förlängning 1 år.

  Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö.

  Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

  Ansökan

  Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV / meritförteckning och examensbevis.

  Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska.

  Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. I ansökan ska också anges minst två relevanta referenspersoner.

  Sista ansökningsdag : 2018-06-25

  Ansök
  Ansök
  Min e-post
  Vid klickande på "fortsätta ", jag ger neuvoo samtycke till förlopp min datan och till sända jag email meddelar, så specificerat i neuvoo ' privat försäkringsbrev . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett