Universitetslektor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering
Uppsala universitet
Gotland, Sverige
1 dag sedan

Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället.

Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby. Kännetecknande för miljön är att Campus Gotland i stort, liksom företagsekonomiutbildningen specifikt, har en profil inom Liberal Arts.

Beskrivning av institutionens verksamhet : Företagsekonomiska institutionen bedriver undervisning och forskning inom fem huvudsakliga områden : redovisning och finansiering, marknadsföring, internationellt företagande, entreprenörskap och organisation.

Arbetsuppgifter : I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, examination, kursadministration, uppsatshandledning samt handledning av doktorander.

Det ingår även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Den undervisning som ingår i anställningen är huvudsakligen inriktad på redovisning och finansiering men inkluderar även närliggande undervisningsområden i företagsekonomi.

Innehavaren av anställningen ska kunna undervisa inom nämnda ämnesområden från anställningens början på såväl grund- som avancerad nivå.

Även undervisning inom metodfrågor, såväl kvalitativ som kvantitativ metod ingår.

Ledningsuppdrag kan förekomma och innehavaren ska därför vara beredd att ta på sig kurs- och programansvar. Detta kan också innebära tvärvetenskaplig samverkan inom ramen för Liberal Arts.

Innehavaren av anställningen förväntas att aktivt bidra till utveckling av nya kurser inom Campus Gotland, dels för Företagsekonomiska institutionen men även för kursverksamhet som spänner över olika fakulteter på campuset.

Behörighetskrav : Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom externredovisning, ekonomistyrning och finansiering.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder : Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter inom redovisning och finansiering samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Publicering i välrenommerade tidskrifter och dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling inom ämnet företagsekonomi och inom ekonomrelaterade utbildningar.

Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Det är meriterande om den sökanden har visat intresse och har erfarenhet av Liberal Arts-baserad utbildning.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet : Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande : Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta :

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Referenslista
 • Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska.

  Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

  Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

  Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019 / 1327.

  För ytterligare information :

  Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jenny Helin, tel 0498-108398.

  Ansök
  Lägg till favoriter
  Ta bort från favoriter
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett