Universitetslektor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap
Uppsala universitet
Uppsala, Sverige
5 dagar sedan

Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället.

Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av institutionens nuvarande forskning : Företagsekonomiska institutionen bedriver forskning och undervisning inom fem huvudsakliga områden : redovisning och finansiering, marknadsföring, internationellt företagande, organisation och entreprenörskap.

Forskningen inom ämnesområdet entreprenörskap omfattar tidiga idégenereringsfaser, organisationen av nystartade företag, tidig och accelererad internationell expansion samt innovation och verksamhetsutveckling i redan etablerade företag.

Forskningen fokuserar särskilt på området intraprenörskap, eller frågor som berör hur, av vem och med vilken påverkan nya produkter och tjänster upptäcks och lanseras av existerande företag.

Arbetsuppgifter : I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination, uppsatshandledning samt handledning av doktorander.

Den undervisning som ingår i anställningen sker både på grund- och avancerad nivå och är huvudsakligen inriktad på entreprenörskap.

Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav : Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

Bedömningsgrunder : Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning inom entreprenörskap samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Publicering i välrenommerade tidskrifter är meriterande. Dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag är också meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskning som berör entreprenöriell förnyelse i redan existerande företag och kreativa processer är särskilt meriterande, liksom förtrogenhet med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling inom entreprenörskap.

Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet och pedagogisk förnyelse beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet : Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Meriter som visar att den sökande genom administration och ledningsförmåga bidragit till att utveckla en forsknings- och undervisningsmiljö ges särskild betydelse.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande : Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta :

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, när så är möjligt uttryckt i antal timmar
 • Referenslista med kontaktuppgifter
 • Det är önskvärt att ansökningshandlingarna är författade på engelska.

  Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

  Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala.

  Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018 / 1459.

  För ytterligare information :

  Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Arne Sjöblom, tel 018 / 471 1361.

  Ansök
  Lägg till favoriter
  Ta bort från favoriter
  Ansök
  Min e-post
  Genom att klicka på "Fortsätt", samtycker jag till att Neuvoo registrerar och sparar mina uppgifter och skickar email meddelanden, som det står i neuvoos användningsvillkor . Jag kan när som helst återkalla mitt medgivande eller avsluta prenumerationen.
  Fortsätt
  Ansökningsblankett